Artykuły naukowe

Wpływ temperatury na właściwości użytkowe włóknistych materiałów izolacyjnych

Do mineralnych materiałów włóknistych, obok azbestów i minerałów występujących w przyrodzie w postaci włóknistej, zaliczyć można również włókna otrzymywane z surowców naturalnych na drodze syntezy w procesie topienia. Można je podzielić ze względu na rodzaj stosowanego surowca na: włókna szklane produkowane z zestawu szklarskiego, skalne otrzymywane na drodze stapiania naturalnych skał, takich jak: bazalty, diabazy, gabra, amfibolity, sjenity, porfiry, tufy, margle i in. oraz żużlowe, których produkcja oparta jest na stapianiu odpadów przemysłu hutniczego w postaci żużla.

  

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
dr inż. Anna Zawada

ZawadaAdiunkt w Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej i członek Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Zainteresowania naukowe oscylują w obszarze szkła, dewitryfikatów oraz materiałów spiekanych na bazie drobnofrakcyjnych surowców odpadowych.

 

e-mail: zawada@wip.pcz.pl

 

STRESZCZENIE
W ramach przeprowadzonych badań poddano ocenie zmiany powierzchniowe włóknistych materiałów izolacyjnych powstałe na skutek długotrwałego oddziaływania podwyższonej temperatury, mogącej występować w sytuacji utrudnionej kontroli temperatury, np. podczas kontaktu materiałów izolacyjnych z otwartym ogniem. Procesowi wygrzewania poddano termoizolacyjną matę szklaną wykonaną z włókien szklanych, przeznaczoną – wg zaleceń producenta – do stosowania w temperaturze do 700°C . W celu zbadania zmian zachodzących w strukturze włókien maty przeprowadzono wygrzewanie w temperaturze 750°C w czasie 12 h. Spadek lepkości szkła wraz ze wzrostem temperatury oraz towarzyszący mu proces dewitryfikacji doprowadził do znacznej degradacji wewnętrznej struktury, utraty włóknistego kształtu oraz skurczu włókien, a tym samym utraty właściwości izolacyjnych.
SUMMARY Research on the possibilities of obtaining colorful decorations not containing lead and cadmium compounds for lighting and household glass
The Influence of temperature on the functional properties of fibrous insulation materials As part of the conducted research, the surface changes of fibrous insulation materials were evaluated, resulting from prolonged exposure to elevated temperature, which may occur in places with difficult temperature control, eg. in the contact with open fire. The heating process was subjected to a heat-insulating fiberglass mat made of glass, intended for use, according to the manufacturer'srecommendations, at a temperature of up to 700°C . In order to investigate changes occurring in the fiber structure of the mat, after exceeding the temperature recommended by the manufacturer, the annealing was carried out at a temperature of 750°C during 12h. The decrease in glass viscosity as the temperature rises and the accompanying process of devitrification led to significant degradation of the internal fiber structure, loss of fibrous shapes and shrinkage, and thus loss of insulating properties.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne
Wróć
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności