Artykuły naukowe

Numer II 2022
Badanie rekuperatora ciepła wykorzystującego wkłady ceramiczne w okresie zimowym i letnim

Streszczenie
Zgodnie z warunkami technicznymi, którym powinny odpowiadać budynki w Polsce, systemy wentylacji mechanicznej wymagane są w coraz większej liczbie nowo powstających budynków. Z tego powodu coraz więcej rozwiązań na rynku stara się odzyskiwać energię w ramach systemu wentylacji mechanicznej. Kiedy w latach ubiegłych porównano zużycie energii elektrycznej przez systemy rekuperacji do zużycia energii przez systemy wentylacji grawitacyjnej, nie dawało się ekonomicznie uzasadnić wyboru tych pierwszych. Dziś, gdy systemy wentylacji mechanicznej są wymagane, rekuperacja jest zawsze korzystna dla inwestora. Jedną z technicznych rekuperacji jest urządzenie wykorzystujące regenerator. W niniejszym artykule postanowiono skupić się na badaniach eksperymentalnych rekuperatora wykorzystującego regenerator w formie złoża ceramicznego. Sam proces rekuperacji, jak i uzyskiwane wydatki powietrza, zdecydowanie przewyższają pod względem efektywności inne rozwiązania z tego segmentu. W ramach badań wyznaczono osiągane strumienia powietrza oraz wpływ działania rekuperacji na poziom stężenia CO2 w pomieszczeniu.

Słowa kluczowe
wentylacja, rekuperacja, regenerator

Summary
Heat recuperator experimental measurement using ceramic beds in winter and summer season
According to the technical conditions to be met by buildings in Poland, mechanical ventilation systems are required in an increasing number of newly constructed buildings. For this reason, more and more solutions on the market are trying to recover energy as part of a mechanical ventilation system. In previous years, when the electricity consumption of recuperation systems was compared to the energy consumption of gravity ventilation systems, it was not possible to economically justify the choice of the former. Today, when mechanical ventilation systems are required, recuperation is always beneficial for the investor. One of the technical recuperation is a device using a regenerator. In this article, it was decided to focus on experimental studies of a recuperator using a regenerator
in the form of a ceramic bed. The recuperation process itself, as well as the obtained air expenses, definitely exceed other solutions in this segment in terms of effectiveness. As part of the research, the achieved air flow and the effect of recuperation on the level of CO2 concentration in the room were determined.

Keywords
ventilation, recuperation, regenerator

 

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
Autorzy
AUTOR
Andrzej Grzebielec

Pracownik Politechniki Warszawskiej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z energetyką.
Wróć
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności