Artykuły naukowe

Numer IV 2022
Biomimetyczne metody otrzymywania materiałów z wykorzystaniem organicznych prekursorów

Streszczenie
W pracy przedstawiono metody biomimetyczne otrzymywania materiałów. Przedstawiono dwa przykłady otrzymania materiałów o potencjalnym zastosowaniu w implantologii z wykorzystaniem metod hydrotermalnych oraz pirolizy
i infiltracji. Jako prekursory zastosowano muszle mięczaków oraz różne gatunki drzew. Wykonano badania dyfraktometryczne oraz analizy mikroskopowe. Stwierdzono, że możliwe jest uzyskanie materiałów ceramicznych
o oczekiwanej strukturze metodami biomimetycznymi.

Słowa kluczowe
biomimetyka, muszle, drzewo, materiały ceramiczne,metoda hydrotermalna, piroliza

Summary
Biomimetic methods for obtaining materials from organic precursors
This paper presents the biomimetic methods of the obtaining materials. Two examples of the obtaining materials with
the use of hydrothermal and pyrolysis and infiltration methods, with possibility to implants application, was showed.
As a precursor the shells of shellfish and different type of wood was used. The X-ray and microscopic analysis
were carried out. It was found that is possible to obtain the ceramic material with required structure by biomimetic

Keywords
biomimetics, shells of shellfish, wood, ceramic materials, hydrothermal method, pyrolysis
methods.

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
Autorzy
AUTOR
Krzysztof Kogut

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Kierownik Grupy Badawczej Technologii i Wytwarzania Materiałów. Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Prezes Koła Nr 1 SEP oraz członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego KT 289 ds. Ceramiki Technicznej oraz KT 76 ds. izolatorów.
AUTOR
Krzysztof Kasprzyk

Absolwent Wydziału Mechaniczno- -Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Autor lub współautor 45 publikacji z dziedziny inżynierii środowiska oraz elektrotechniki, patentu oraz 2 rozdziałów w monografii. Ekspert naukowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach programu Demonstrator+, członek/ sekretarz koła nr 1 Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz reprezentant Polskiego Komitetu Normalizacyjnego KT 289 ds. Ceramiki Technicznej.
Wróć
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności