Artykuły naukowe

Ocena możliwości zastosowania ZrO2 jako czynnika wprowadzającego kontrast radiologiczny w cemencie typu MTA

Preparaty typu MTA (ang. Mineral Trioxide Aggregate) oparte na krzemianie trójwapniowym 3CaO•SiO2 od wielu lat uważa się za preferowane materiały do wypełniania wstecznego kanałów korzeniowych. Leczenie takie jest konieczne wówczas, gdy dojdzie do perforacji ściany korzenia podczas preparacji kanału pod wkład koronowo-korzeniowy. Gdy uszkodzenie jest rozległe lub występuje prawdopodobieństwo przepchnięcia materiału stosowanego do zamknięcia, perforacja nie może być wypełniona od strony kanału. Wymaga wtedy zamknięcia od zewnątrz z chirurgicznym odsłonięciem miejsca uszkodzenia. Jednym ze stosowanych klinicznie środków jest preparat o nazwie ProRoot MTA, który dzięki wykazywanym właściwościom uważany jest za najbardziej odpowiedni do zamykania perforacji.

 

Biozgodność tkankowa MTA wynika głównie ze składu chemicznego. W licznych badaniach wykazano, że MTA stymuluje fosfatazę zasadową, która odgrywa dużą rolę w cementogenezie. Powstanie cementu na powierzchni uszkodzonego korzenia jest niezbędnym warunkiem szczelnego zamknięcia perforacji i regeneracji uszkodzonej tkanki. Dzięki materiałom typu MTA możliwe jest leczenie pozwalające na zachowanie zębów, które do tej pory kwalifi kowano do usunięcia.

 

 

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
mgr inż. Lidia Ciołek

L CiolekAbsolwentka Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Jako pracownik Zakładu Biomateriałów ICiMB aktywnie uczestniczy w projektowaniu, wytwarzaniu i ocenie właściwości biomateriałów dla stomatologii, otochirurgii i ortopedii. Szczególne miejsce wśród naukowych zainteresowań zajmują bioszkła o działaniu antybakteryjnym..

e-mail: l.ciolek@icimb.pl

 

STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wyniki badań mających na celu określenie wpływu tlenku cyrkonu (IV) na kontrast radiologiczny i właściwości użytkowe cementu typu MTA (ang. Mineral Trioxide Aggregate). W tym celu opracowano spiek krzemianu trójwapnia 3CaO•SiO2 i z jego udziałem wytworzono szereg komponentów proszkowych do cementu typu MTA, zawierających ZrO2 w zakresie 0÷40% mas. Kontrast radiologiczny wytworzonych cementów oceniano poprzez porównanie stopnia ich przeświecalności na zdjęciach RTG ze stopniem przeświecalności równoważników aluminium (Al). Jako właściwości użytkowe zostały scharakteryzowane: czas wiązania, wytrzymałość na ściskanie i łatwość zarabiania cementu. Przeprowadzone badania pokazały, że obiecującym materiałem do wypełniania wstecznego kanałów korzeniowych może być opracowany cement typu MTA z udziałem 25% mas. ZrO2. Posiada on zarówno pożądane właściwości użytkowe, jak i wystarczający dla wizualnej oceny kontrast radiologiczny. Jego stopień przeświecalności na zdjęciu RTG jest na takim samym poziomie jak równoważnik Al o grubości 8 mm odpowiadający 6 mm zębiny z warstwą szkliwa grubości 1 mm.
SUMMARY Evaluation of the possibility of using ZrO2 as a radiological contrast agent in the MTA type cement
The paper presents the results of research to determine the effect of zirconium oxide (IV) on radiological contrast and on the useful properties of MTA type cement (Mineral Trioxide Aggregate). For this purpose, a sintered tricalcium silicate  3CaO•SiO2 was developed and a number of powder components for MTA type cement containing ZrO2 in the range of 0÷40 wt% were produced. The radiological contrast of cements was evaluated by comparing the degree of their translucency in X-ray images with the translucency of aluminium (Al) equivalents. Setting time, compressive strength and ease of cement mixing were characterized as useful properties. As promising material for backward fi lling of root canals, the developed MTA type cement containing 25 wt% of ZrO2 can be considered. It has both desirable useful properties and sufficient radiological contrast for visual assessment. Its degree of translucency in X-ray pictures was at the same level as the Al equivalent with a thickness of 8 mm corresponding to 6 mm dentine with a 1 mm layer of enamel.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne
Wróć
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności