Artykuły naukowe

Badanie wpływu środowiska kwaśnego i zasadowego na degradację powierzchni ceramiki cyrkonowej (Y-TZP)

Poszukiwanie nowych materiałów ceramicznych, które mogą mieć zastosowanie w protetyce stomatologicznej ma ogromne znaczenie między innymi dlatego, że ceramika stosowana w stomatologii jest bardzo dobrze tolerowana przez organizm ludzki oraz, co wynika z jej natury, ma unikalne właściwości estetyczne, bez których trudno sobie wyobrazić współczesną protetykę stomatologiczną.

 

Należy jednak pamiętać, że tylko materiały o dobrze ugruntowanej wiedzy na temat ich właściwości, długoterminowej funkcjonalności oraz pozytywnych doświadczeniach klinicznych w ich stosowaniu, mają szansę wejść na stałe do kanonu wyrobów medycznych stosowanych u ludzi. Dlatego też tak samo ważne jak poszukiwanie nowych materiałów jest rozwijanie wiedzy na temat już istniejących i stosowanych.

 

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
lek. dent., mgr inż. Adam Kolenda
KolendaAbsolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej i Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracownik w Katedrze Protetyki Stomatologicznej WUM.
adam.kolenda@poczta.fm
mgr Paulina Tymowicz-Grzyb
P TymowiczAbsolwentka Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2010 roku jest asystentem, obecnie w Zakładzie Technologii Ceramik ICiMB. Opiekun Pracowni Mikroskopii Skaningowej i Pracowni Szlifierskiej. Prowadzi prace naukowo-badawcze związane tematycznie z profilem Zakładu.
p.grzyb@icimb.pl

 

STRESZCZENIE
Celem pracy badawczej opisanej w niniejszej publikacji było zbadanie wpływu środowiska kwaśnego i zasadowego na degradację powierzchniową ceramiki cyrkonowej stabilizowanej itrem (Y-TZP). Miarą degradacji (starzenia) były zmiany ilości fazy jednoskośnej (m-ZrO2) w materiale i wartości wytrzymałości na zginanie. Próbki wykonane z trzech proszków Y-TZP oznaczonych jako: OLD, CH3 i HT poddano procesowi starzenia w roztworach: 5M H3PO4 (K1), 5M H2SO4 (K2), 5M NaOH (Z) i wodzie destylowanej (W) w temperaturze 90°C przez 72 godziny. Próbą odniesienia były próbki niestarzone (NS), a próbą kontrolną – próbki starzone w wodzie destylowanej (W). Aby ocenić wpływ poszczególnych czynników wykonano analizę fazową XRD, obserwacje powierzchni w mikroskopie skaningowym SEM oraz badania wytrzymałości na zginanie. We wszystkich próbkach starzonych zaobserwowano przyrost ilości fazy jednoskośnej w porównaniu do próbek niestarzonych. Wyniki badań wskazują, że największy przyrost zawartości m-ZrO2 występuje po starzeniu w 5M NaOH oraz że wytrzymałość na zginanie nie jest jednoznacznie skorelowana ani z rodzajem starzenia, ani z przyrostem fazy m-ZrO2 w próbkach.
SUMMARY Influence of acidic and alkaline environment on surface degradation of zirconia ceramics (Y-TZP )
The aim of the research described in this publication was to investigate the influence of acidic and alkaline environments on the surface degradation of Yttrium-Stabilized Zirconia Ceramics (Y-TZP). The measure of degradation (aging) were changes in the amount of monoclinic zirconia phase (m-ZrO2) in the material and bending strength values. Tests samples were prepared from three Y-TZP powders marked as: OLD, CH3 and HT and were subjected to an aging process in the following solutions: 5M H3PO4 (K1), 5M H2SO4 (K2), 5M NaOH (Z) and distilled water (W) at 90°C during 72 hours. The reference samples were these not aged (NS) and as a control – samples aged in distilled water (W). To assess the impact of individual factors, the XRD phase analysis, surface observations in the SEM scanning microscope and bending strength tests were performed. In all aged samples an increase in the amount of monoclinic phase was observed as compared to not aged samples. The results indicate that the highest increase in m-ZrO2 phase occurs after aging in 5M NaOH and the bending strength is not unequivocally correlated neither with the type of aging nor with the increase in the monoclinic phase in the samples.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne
Wróć
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności