Artykuły naukowe

Numer V 2019
Mikrosfery szklane – właściwości i zastosowanie

Mikrosfery glinokrzemianowe, które powstają jako uboczny produkt procesu spalania węgla kamiennego w klasycznych paleniskach w elektrowniach lub elektrociepłowniach, stały się bardzo atrakcyjnym surowcem (dodatkiem) do produkcji szerokiej gamy tworzyw kompozytowych do różnorodnych zastosowań.

 

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA

 

STRESZCZENIE
Mikrosfery są wartościowym, cieszącym się coraz większym zainteresowaniem i coraz bardziej pożądanym składnikiem wielu tworzyw kompozytowych. Znacznie zmniejszają masę produktu, poprawiają parametry użytkowe, w tym izolacyjność cieplną i akustyczną, wytrzymałość mechaniczną oraz trwałość. Stosowane jako składnik farb bardzo istotnie wpływają na zwiększenie współczynnika odbicia światła. Są wytwarzane ze szkła (borowo-krzemowego), dzięki czemu wykazują wysoką odporność na korozję w środowisku silnych kwasów lub zasad. Praca prezentuje badania mikrosfer szklanych, wyprodukowanych przez polską firmę NGT Technology Sp. z o. o. według jednej z wielu stosowanych przez nią receptur. Określono gęstość nasypową, gęstość nasypową z usadem, własności wytrzymałościowe: wytrzymałość na ściskanie oraz odporność na miażdżenie. Wykonano analizę sitową, której wyniki posłużyły również do określenia parametru D50 (rozmiaru oczka sita, przez które przechodzi 50% badanej substancji). Obrazy mikrosfer uzyskane z wykorzystaniem mikroskopu optycznego oraz skaningowego mikroskopu elektronowego SEM, uwidoczniły „szklaną” naturę oraz kształt, rozmiar i stan powierzchni, jak i grubość ścianki badanych mikrosfer.
SUMMARY Glass microspheres – properties and application

The microspheres is a valuable, increasingly popular and desirable component of many composite materials. Significantly reduce their mass, improve the performance parameters, including thermal and acoustic insulation, mechanical strength and durability. Used as a component of paints, they significantly increase the reflectance of light. Because they are made of glass (boron-silicon), they are resistant to corrosion in a strongly acidic or alkaline environment. The study presents examinations of the glass microsphere produced by the Polish company NGT Technology Sp. z o. o. according to one of many recipes used by this manufacturer. Bulk density, bulk density with setting, strength properties: compressive strength and crushing resistance were determined. A sieve analysis was performed, the results of which were used to determine the parameter D50 (mesh size of the sieve through which 50% of the tested substance passes). Images of microspheres obtained using optical microscopy and scanning electron microscope revealed the „glass” nature and the shape, size and condition of the surface as well as the thickness of the wall of the microspheres tested.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne
Autorzy
AUTOR
Iwona Przerada

Absolwentka dwóch kierunków: Inżynierii Materiałowej na AGH w Krakowie oraz Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej na Politechnice Częstochowskiej. Dorobek naukowy dotyczy badań materiałów metalicznych, ceramicznych, kompozytowych oraz powłok pod kątem wpływu czynników technologicznych i związanej z tym wytworzonej mikrostruktury na właściwości mechaniczne oraz odporność korozyjną. Obejmuje również zagadnienia wytwarzania materiałów z wykorzystaniem (zagospodarowaniem) surowców odpadowych.
Wróć
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności