Artykuły naukowe

Wpływ procesu impregnacji na mikrostrukturę tworzywa ogniotrwałego

O własnościach materiałów ogniotrwałych decydują, obok składu fazowego, ich mikrostruktura, czyli rodzaj faz krystalicznych i bezpostaciowych zawartych w materiale, proporcje ilościowe tych faz, wielkość kryształów, ich kształt i orientacja (cechy morfologiczne faz składowych) oraz przestrzenne rozmieszczenie poszczególnych faz w tworzywie.

Rodzaj faz obecnych w materiale wpływa na wielkość granicznego kąta zwilżania, co łącznie z udziałem i rozmiarami porów decyduje o penetracji ciekłych substancji. Z kolei wielkość ziaren i rozmiary kryształów wpływają na szybkość rozpuszczania materiałów w kontakcie z agresywnymi reagentami, a proporcje udziałów faz i kształt porów dla danego składu fazowego pozostają w wyraźnym związku z odpornością na wstrząsy cieplne materiałów.

 

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
mgr inż. Tamara Pochwała
T PochwalaOd 2012 roku jest asystentem w Zakładzie Technologii Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach. Absolwentka Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej. Jej zainteresowania naukowe dotyczą obszaru glinokrzemianowych materiałów ogniotrwałych. Obecnie zajmuje się badaniami związanymi z modyfi kowaniem mikrostruktury tworzyw ogniotrwałych w wyniku ich impregnacji różnego rodzaju zawiesinami oraz roztworami koloidalnymi, w których osnowę stanowią wysokoogniotrwałe tlenki.

t.pochwala@icimb.pl

 

STRESZCZENIE:

W pracy zaprezentowano możliwości osiągania korzystnych zmian mikrostruktury wyrobów ogniotrwałych, wynikające z zastosowania niestandardowej operacji technologicznej, jaką jest nasycanie. Nasycanie glinokrzemianowych materiałów wypalanych lejnymi zawiesinami tlenku glinu powoduje zmiany parametrów mikrostruktury, polegające na redukcji porowatości otwartej, zmniejszeniu mediany rozkładu średnic porów i średniej średnicy porów odpowiednio o 86,6% i 71,1%. Zastosowanie procesu impregnacji umożliwia uzyskanie materiałów glinokrzemianowych o udziale porów o średnicach poniżej 1 µm, na poziomie 42%. Skutkiem zmian mikrostruktury powinien być wzrost odporności korozyjno-erozyjnej tworzyw na działanie agresywnych czynników niszczących. Zaproponowano obszar stosowania ulepszonych materiałów ogniotrwałych.

SUMMARY Influence of the impregnation process on the microstructure of refractory materials
The work presents the possibilities of achieving the favourable microstructural changes of refractory products resulting from the application of non-standard technological operation, during the impregantion proccess. Impregnation of aluminosilicate fi red materials with castable suspensions of alumina powder causes microstructural parameters changes, comprising of open porosity, the reduction of pore diameter distribution median and average pore diameter by 86,6% and 71,1%, respectively. The application of the impregnation process enables obtaining aluminosilicate materials with a 42% shore of pores having diameters less than 1 µm. The microstructural changes result should increase the resistance of corrosive and erosive materials to aggressive destructive factors. An area of application for the improved refractory materials have been suggested.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne
Wróć
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności