Artykuły naukowe

Numer IV 2021
Preparatyka próbek materiałów niemetalicznych do analizy składu chemicznego techniką fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej

Streszczenie

Najbardziej popularną metodą instrumentalną, wykorzystywaną do analizy surowców i materiałów budowlanych i ogniotrwałych, jest metoda fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją długości fali. Technika ta umożliwia oznaczenie szeregu głównych i ubocznych składników próbki bez konieczności przeprowadzenia jej do roztworu. Nie oznacza to jednak, że próbkę można poddać analizie bez wstępnego przygotowania. W technice XRF najczęściej stosowane są dwie techniki przygotowania prób. Jedna z nich polega na stopieniu materiału z topnikami i uzyskaniu perły, którą następnie poddaje się analizie, druga to sprasowanie badanego materiału z lepiszczem, w celu uzyskania pastylki. Oba sposoby przygotowania mają wady i zalety. Materiały budowlane, surowce mineralne i materiały ogniotrwałe to materiały o różnej twardości i odporności na czynniki szkodliwe, w tym korozje, i odporne na działanie wysokich temperatur. Cechy te bardzo pożądane od strony technologicznej i użytkowej są dużym utrudnieniem podczas przygotowania prób do analizy chemicznej. Proces przygotowania prób do badań, czyli etapy ucierania, suszenia i topienia, zawsze obarczone są potencjalnymi kontaminacjami badanego materiału.

Słowa kluczowe: fluorescencyjna spektrometria rentgenowska, materiały niemetaliczne

Summary

The most popular instrumental method used for the analysis of building and refractory raw materials and materials is the wavelength dispersion X-ray fluorescence method. This technique allows a series of major and minor components of a sample to be determined without having to be dissolved into solution. This does not mean, however, that the sample can be analyzed without preliminary preparation. In the XRF technique, two sample preparation techniques are most commonly used. One of them consists in fusing the material with fluxes and obtaining a pearl, which is then analyzed, the other one is pressing the tested material with the binder to obtain a pellet. Both methods of preparation have advantages and disadvantages. Building materials, mineral raw materials and refractory materials are materials of various hardness and resistance to harmful factors, including corrosion, and resistant to high temperatures. These features, which are very desirable from the technological and functional point of view, are a great difficulty in the preparation of samples for chemical analysis. The process of preparing samples for testing, i.e. the stages of grinding, drying and melting, is always burdened with potential contamination of the tested material.

Key words: X-ray fluorescence spectrometry, non-metallic materials

 

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
Autorzy
AUTOR
Katarzyna Stec

Specjalistka ds. fluorescencji rentgenowskiej i analityki chemicznej. Jest absolwentką Politechniki Śląskiej. Praca doktorska na Akadami Górniczo -Hutniczej dotyczyła analityki chemicznej złóż dolomitowych. Tematyka przygotowania prób do pomiarów instrumentalnych i analiz klasycznych, pomiary składu chemicznego technikami instrumentalnymi takimi jak XRF, ICP to tematy z obszaru jej zainteresowań. Dodatkowo specjalizuje się w problematyce materiałów ogniotrwałych. Procesy degradacji materiałów ogniotrwałych podczas eksploatacji, poprawny dobór ceramiki ogniotrwałej i prowadzenie nadzorów nad montażem to tematy w których może wykazać się dużym doświadczeniem. Jest autorką szeregu publikacji z zakresu analizy chemicznej materiałów ogniotrwałych.
Wróć
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności