Artykuły naukowe

Szkło piankowe otrzymane na bazie popiołów lotnych ze spalania biomasy

Obecnie w budownictwie istnieje potrzeba poszukiwania i stosowania nowych materiałów o atrakcyjnych cechach użytkowych i korzystnych właściwościach termicznych, izolacyjnych i akustycznych. Przykładem takiego materiału może być termoizolacyjne szkło piankowe, które można stosować tam, gdzie wymagana jest doskonała izolacja cieplna i dźwiękochłonna, niepalność oraz występuje stałe nawilgocenie. Szkło piankowe ze względu na wysokie walory użytkowe, może być stosowane w budownictwie, przemyśle chłodniczym, chemicznym, okrętowym, energetyce jądrowej i wielu innych dziedzinach. Może stanowić alternatywę dla kruszyw drogowych jako składnik podłoży autostrad układanych na terenach podmokłych i grząskich, jak również być wykorzystane jako osłony dźwiękochłonne

Rozwój współczesnego przemysłu wiąże się nieodzownie z produkcją coraz większej ilości odpadów. Poza znacznymi kosztami związanymi z ich składowaniem – powodują one degradację środowiska naturalnego, dlatego istotnym zadaniem naukowców oraz technologów stały się próby wykorzystania odpadów w różnych gałęziach przemysłu. Produkcja termoizolacyjnego szkła piankowego jest kosztowna m.in. ze względu na cenę surowców, dlatego warto poszukać źródeł pozyskiwania tańszego surowca, którym mogą być odpady przemysłowe. W przypadku spieniania szkła korzystne jest tworzenie piany charakteryzującej się małą różnicą rozmiarów pęcherzyków.

 

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
dr inż. Anna Zawada
A ZawadaAdiunkt w Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej i członek Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Zainteresowania naukowe oscylują w obszarze szkła, dewitryfikatów oraz materiałów spiekanych na bazie drobnofrakcyjnych surowców odpadowych.
zawada@wip.cz.pl

 

STRESZCZENIE:

W pracy poddano ocenie możliwości spieniania popiołów lotnych powstałych przy spalaniu 100% biomasy oraz zestawów zawierających oprócz popiołu lotnego również stłuczkę szklaną ze szkła opakowaniowego. Wybrane zestawy poddano procesowi spieniania z wykorzystaniem dobranych eksperymentalnie, optymalnych parametrów temperaturowych. Otrzymane szkło piankowe zbadano pod kątem mikrostruktury i właściwości fizycznych. Przeprowadzone badania pozwoliły ocenić skłonność do spieniania zarówno samego popiołu lotnego, jak i przy współudziale stłuczki szklanej. Stwierdzono, iż zasadniczy wpływ na tworzenie się porowatej struktury ma udział wprowadzonego odpadu amorfi cznego w postaci stłuczki szklanej oraz temperatura procesu. Obecność fazy amorfi cznej sprzyja wzrostowi udziału porów zamkniętych, a tym samym ma wpływ na istotne parametry fizyczne, tj. gęstość, porowatość i nasiąkliwość.

SUMMARY Foam glass obtained on the basis of fly ash from the combustion of biomass
The paper evaluates the possibility of foaming of fly ash resulting from the 100% of the biomass combustion, and kits containing fly ash and packaging glass cullet as well. The selected sets were subjected to the foaming process using experimentally the selected optimum temperature-time parameters. The resulting foam glass was tested for physical properties and microstructure. The study allowed to assess the foaming tendency of both the fly ash, and the material containing the glass cullet. It has been found that the packaging glass cullet and the process temperature have a signifi cant influence on the porous structure formation. The amorphic phase favors the increase in the proportion of closed pores and thus affects the important physical parameters, i.e. the density, porosity, and water absorption.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne
Wróć
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności