Artykuły naukowe

Wpływ charakterystyki ekologicznej źródeł energii na obciążenia środowiska towarzyszące produkcji szkła płaskiego float

Oddziaływania na środowisko związane z produkcją szkła odnoszą się głównie do zubożenia zasobów, przede wszystkim paliw kopalnych. Surowce mineralne użyte do produkcji szkła mają znaczenie drugorzędne. Henclik i Kulczycka szacują, że w Polsce największy wpływ na obciążenie środowiska powodowane przez przemysł szklarski mają gaz ziemny (36,7%) oraz energia elektryczna (26,5%).

 

Nasza wcześniejsza analiza LCA procesu produkcji szkła float wykazała, że na obciążenie środowiska opisywane kategorią zasoby naturalne największy wpływ ma zmniejszenie zasobów paliw kopalnych (98,4%), przy czym wpływ gazu ziemnego był ponad 10-krotnie większy niż elektryczności. Przeciwna relacja dotyczyła kategorii zdrowie człowieka, wpływ elektryczności prawie 10-krotnie przewyższał wpływ gazu ziemnego. Obciążenie środowiska odnoszące się do jakości ekosystemu było kształtowane w 67% przez zużywaną elektryczność, a tylko w 10% przez konsumpcję gazu ziemnego. Uzyskane wyniki uznaliśmy za wystarczający argument dla
przeprowadzenia bardziej szczegółowej analizy wpływu czynników energetycznych na oddziaływanie środowiskowe procesu produkcji szkła. W tej pracy przedstawiamy ocenę wpływu energii elektrycznej o różnej strukturze wykorzystania źródeł energii pierwotnej oraz gazu ziemnego pochodzącego z różnych krajów europejskich na potencjalne obciążenia środowiska generowane przez proces produkcyjny szkła płaskiego float.

 

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
R SwietlikKierownik Katedry Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu. Publikacje naukowe o tematyce specjacji i przemian metali ciężkich w osadach rzecznych, popiołach lotnych, pyłach drogowych i atmosferycznych, a także oceny cyklu życia wyrobu, bezpieczeństwa procesowego, zanieczyszczenia środowiska związkami WWA oraz analizy próbek środowiskowych.

ryszard.swietlik@uthrad.pl

 

STRESZCZENIE:
W pracy przedstawiono analizę potencjalnego wpływu energii elektrycznej z wybranych źródeł energii pierwotnej oraz gazu ziemnego pochodzącego z różnych krajów europejskich na obciążenie środowiska generowane przez proces produkcyjny szkła płaskiego float. Dla rozważanej grupy państw europejskich, wartości skumulowanego wskaźnika Pt mieściły się w stosunkowo szerokim zakresie, od 98,5 Pt/t do 134 Pt/t tafl i szklanych. Niższe obciążenia były prognozowane dla energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii pierwotnej i energii jądrowej. Wykazano, że ekologicznie bardziej korzystne jest zaspokajanie potrzeb energetycznych procesu produkcyjnego gazem ziemnym niż energią elektryczną.
SUMMARY The influence of ecological characteristics of energy sources on environmental burden accompanying fl oat glass manufacture
This paper presents an analysis of a potential impact of electric energy from selected primary energy sources and natural gas from various European countries on environmental burden generated by the fl oat glass production process. In case of the group of European countries taken under consideration the range of values of the cumulated Pt index was relatively wide, from 98.5 Pt/t to 134 Pt/t of glass sheets. Lower burdens were predicted for electric energy generated from renewable primary energy sources and nuclear energy. It has been shown that it is ecologically more
advantageous to satisfy energy needs of the manufacturing process with natural gas than with electric energy.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne
Wróć
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności