Artykuły naukowe

Numer III 2022
Wczesnośredniowieczne znaki garncarskie z wykopalisk przy placu Nowy Targ we Wrocławiu

Streszczenie
Artykuł omawia wczesnośredniowieczne fragmenty ceramiki z zachowanymi znakami garncarskimi odnalezione w trakcie badań archeologiczno-architektonicznych w pobliżu placu Nowy Targ we Wrocławiu. Przedstawiono okoliczności i kontekst odkrycia, przeprowadzono próbę datowania i przedstawiono jego możliwe znaczenie dla dalszych badań nad najwcześniejszymi fazami rozwoju organizmu miejskiego Wrocławia.

Słowa kluczowe
ceramika wczesnośredniowieczna, znaki garncarskie, Wrocław, archeologia, wczesne średniowiecze

Summary
Early medieval pottery marks from the excavations at Nowy Targ square in Wrocław

The article discusses early medieval pottery fragments with preserved pottery marks, found during the archaeological and architectural research in the vicinity of Nowy Targ square in Wrocław. The paper presents circumstances and context of the discovery, its possible significance for further research on the earliest stages of the development of the urban structure of Wrocław and gives the first attempt to its dating.

Keywords
early medieval ceramics, pottery marks, Wrocław, archeology, early Middle Ages

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
Autorzy
AUTOR
Piotr Kmiecik

Architekt, historyk architektury, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Prowadzi badania archeologiczno - architektoniczne na terenie Dolnego Śląska. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na architekturze militarnej oraz XIX-wiecznej architekturze Dolnego Śląska. Wykładowca akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, pełni tam także funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Przyrodniczo - Technicznego. Prowadzi również własną pracownię projektową w zakresie architektury.
AUTOR
Robert Szwed

Absolwent archeologii na Uniwersytecie Wrocławskim, specjalista w dziedzinie ceramiki średniowiecznej i nowożytnej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem badawczym. Autor i współautor kilkudziesięciu opracowań naukowych skupionych głównie na archeologii Dolnego Śląska. Od 1998 r. prowadzi wrocławską pracownię archeologiczną „Delfa”.
Wróć
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności