Artykuły naukowe

Wpływ temperatury i wilgotności na właściwości spektrofotometryczne szkieł z powłokami

Poprawę funkcjonalności szkieł budowlanych do przeszkleń zewnętrznych, szkieł opakowaniowych, gospodarczych i optycznych można osiągnąć dzięki modyfikacji powierzchni szkła poprzez nanoszenie cienkich powłok. Mogą to być warstwy metaliczne, lub z tlenków metali, a także amorficzne nieorganiczne lub modyfikowane związkami organicznymi o różnych składach chemicznych i właściwościach. Obecnie na powierzchnię szkła nanoszone są różne rodzaje powłok o określonych funkcjach użytkowych. Są to cienkie warstwy wykazujące właściwości:

 • niskoemisyjne – zapobiegające stratom ciepła poprzez emisję promieniowania podczerwonego na zewnątrz,
 • antyrefleksyjne (zmniejszające odbicie), stosowane np. w kolektorach słonecznych, powodujące maksymalne wykorzystanie energii świetlnej lub wyeliminowanie efektów związanych z odbiciem światła,
 • absorpcji selektywnej, stosowane w celu wyeliminowania pewnej długości fali światła ze spektrum np. pochłaniające ultrafiolet,
 • przewodzenia prądu elektrycznego, stosowane w przemyśle elektronicznym,
 • bariery dyfuzji sodu (powłoki specjalne), stosowane jako warstwa pośrednia pomiędzy szkłem a powłoką przewodzącą prąd elektryczny w celu zmniejszenia dyfuzji sodu ze szkła do tlenkucyny, co jest spowodowane procesem degradacji powłoki elektroprzewodzącej w czasie,
 • hydrofobowe, charakteryzujące się brakiem zwilżania przez
 • wodę, stosowane m.in. na szybach samochodowych,
 • hydrofilowe antymgielne, których działanie polega na wchłanianiu pary wodnej do wnętrza warstwy bez utraty przejrzystości, stosowane m.in. na szybach samochodowych,
 • elektrochromowe, których działanie polega na zmianie transmisji warstwy pod wpływem przyłożonego napięcia, stosowane w oszkleniach budowlanych, a także w szybach samochodowych,
 • katalityczne (powłoki samoczyszczące), powodujące zmniejszanie przylegania kurzu i usuwanie zanieczyszczeń organicznych,
 • dekoracyjne, stosowane do zdobienia wyrobów szklanych.

 

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
mgr inż. Agnieszka Marczewska
A MarczewskaDoktorant w Zakładzie Projektowania Materiałów na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Obszar jego pracy naukowej obejmuje zagadnienia związane z procesem odlewania precyzyjnych części silników lotniczych w tym: badania nadstopów niklu, analizę właściwości ceramicznych form odlewniczych oraz mas formierskich.

a.marczewska@icimb.pl

 

STRESZCZENIE:
W artykule omówiono charakterystykę i rolę powłok stosowanych w oszkleniach budowlanych. Przedstawiono warunki starzeniowe, którym poddano szkło z powłoką przeciwsłoneczną. Wyznaczono parametry świetlne i energetyczne szkła powłokowego nie poddanego działaniu wysokiej i niskiej temperatury i wilgotności, oraz po procesie starzenia. Porównano otrzymane charakterystyki spektrofotometryczne szkła powłokowego przed i po działaniu czynników symulujących przyspieszone starzenie. Określono pierwiastkowy skład chemiczny powierzchni szkła powłokowego przed i po starzeniu metodą mikroskopii skaningowej. Dokonano analizy otrzymanych wyników, oraz oceny stopnia degradacji powłoki po działaniu wysokiej i niskiej temperatury i wilgotności.
SUMMARY Influence of temperature and humidity on the spectrophotometric properties of the coated glasses
The article discusses the characteristics and role of the coatings used in construction glazing. The conditions aging which were subjected to antirefl ection coating glass were presented. The light and energy parameters of coating glass that were not exposed to high and low temperature and humidity and coating after aging were determined. The obtained spectrophotometric characteristics of coating glass before and after aging were compared. Elemental composition of the coating surface of the glass before and after aging by scanning microscopy method was determined. The analysis of the results and assess the degree of degradation of coatings after exposure to high and low temperature and humidity was performed.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne
Wróć
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności