Artykuły naukowe

Wpływ zagęszczenia zestawu surowcowego na transport ciepła i proces topienia masy szklanej

Proces technologiczny wytwarzania masy szklanej jest procesem wieloetapowym. Obejmuje: sporządzenie zestawu surowcowego, proces topienia, klarowanie i ujednorodnianie stopionej masy oraz formowanie. Każdy z tych etapów składa się na jakość produktu finalnego. Istotnym jest, aby przygotowana mieszanina surowców naturalnych z dodatkiem stłuczki szklanej była odpowiednio zhomogenizowana oraz nawilżona. Obecność w zestawie wilgoci ułatwia proces topienia masy, zapobiega pyleniu oraz rozwarstwieniu się poszczególnych frakcji surowców. Błonki wodne tworzące się na powierzchni ziaren spajają je ze sobą siłami napięcia powierzchniowego, dzięki czemu ziarna kwarcu łatwiej oblepiają się ziarnami sody, co wpływa na szybsze zajście reakcji chemicznych pomiędzy nimi. Aby zestaw surowcowy został przekształcony w jednolitą, klarowną masę szklaną, muszą w nim zajść pewne procesy, które wg Turnera można podzielić na przemiany fizyczne, chemiczne i fizykochemiczne.

 

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
dr inż. Anna Zawada
dr inż. Iwona Przerada
A ZawadaAdiunkt w Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej, kierownik Zakładu Materiałów Ceramicznych, członek Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Zainteresowania naukowe w obszarze szkła, dewitryfikatów oraz materiałów spiekanych na bazie drobnofrakcyjnych surowców odpadowych. I PrzeradaAbsolwentka dwóch kierunków: Inżynierii Materiałowej na AGH w Krakowie oraz Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej na Politechnice Częstochowskiej. Jej dorobek naukowy dotyczy badań materiałów metalicznych, ceramicznych, kompozytowych oraz powłok pod kątem wpływu czynników technologicznych i związanej z tym wytworzonej mikrostruktury na właściwości mechaniczne oraz odporność korozyjną. Obejmuje również zagadnienia wytwarzania materiałów z wykorzystaniem (zagospodarowaniem) surowców odpadowych.

zawada@wip.pcz.pl

przerada@wip.pcz.pl

 

STRESZCZENIE:
Technologia wytwarzania masy szklanej jest wieloetapowym procesem obejmującym: sporządzenie zestawu, topienie, klarowanie i ujednorodnianie stopu oraz formowanie. Aby zestaw surowcowy został przekształcony w jednolitą, klarowną masę, muszą w nim zajść przemiany fi zyczne i chemiczne, często wyhamowywane przez niewystarczający kontakt pomiędzy poszczególnymi ziarnami w zestawie surowcowym. Pojawiająca się w pierwszym etapie topienia zestawu surowcowego ciekła faza amorficzna, ułatwia lepszy kontakt pomiędzy nimi, dzięki łączeniu ziaren cienkimi mostkami. W pracy zbadano wpływ stopnia zagęszczenia zestawu surowcowego na szybkość reakcji oraz ilość tworzącej się fazy amorficznej. W tym celu komercyjny zestaw surowcowy na szkło opakowaniowe zagęszczono przy trzech różnych ciśnieniach: 0,2 MPa, 15 MPa oraz 40 MPa, a następnie przeprowadzono proces wygrzewania w temperaturach: 800°C, 1100°C oraz 1200°C.
SUMMARY The influence of set of raw materials compaction on heat transfer and the process of melting glass
The manufacturing technology of glass is a multi-step process comprising: preparing a set, melting, refi ning and homogenizing of the alloy and molding. In order to convert a batch of raw material into a unifi ed, clear mass, chemical and physical changes must take place. These changes are insuffi cient contact between individual grains in set of raw materials. Liquid amorphous phase appearing in the fi rst stage of melting raw mix, by combining grains with thin webs, facilitates better contact between them. The paper presents the effect of the degree of compaction of raw mix on the reaction rate and the amount of amorphous phase forming. For this purpose, a commercial batch of raw materials was compacted at three different pressures: 0,2 MPa, 15 MPa and 40 MPa, followed by annealing process at temperatures: 800°C, 1100°C and 1200°C.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne
Wróć
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności