Artykuły naukowe

Numer I 2021
Wykorzystanie rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej do oceny stałości składu zestawu surowcowego do syntezy C3S

Streszczenie

W pracy przedstawiono badania odpowiednie do wytworzenia głównego składnika cementu portlandzkiego − krzemianu trójwapnia. Przeprowadzone badania obejmowały ujednorodnienie zestawu, ocenę stałości jego składu z wykorzystaniem rentgenowskiej analizy fazowej w połączeniu z metodą Rietvelda oraz wyniki XRD wytworzonego spieku. Zaprezentowane wyniki potwierdzają adekwatność przyjętych metod badawczych do wytworzenia jednorodnego spieku zawierającego alit (krzemian trójwapnia).

Słowa kluczowe: dyfrakcja rentgenowska, spiekanie, homogeniczność zestawu, krzemian trójwapnia (C3S)

Summary

The paper presents tests suitable for the production of the main component of Portland cement - tricalcium silicate. The tests carried out included homogenization of the batch of raw material sets, assessment of the constancy of its composition with the use of X-ray phase analysis in conjunction with the analysis of the results using the Rietveld method, and the XRD results of the sinter produced. The presented results confirm the adequacy of the adopted research methods for the production of a homogeneous sintered alite (tricalcium silicate).

Key words: X-ray diffraction, sintering, homogeneity of row material set, tricalcium silicate (C3S)

 

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
Autorzy
AUTOR
Lidia Ciołek

Absolwentka Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Jako pracownik Zakładu Biomateriałów Ł-ICiMB aktywnie uczestniczy w projektowaniu, wytwarzaniu i ocenie właściwości biomateriałów dla stomatologii, otochirurgii i ortopedii. Szczególne miejsce wśród naukowych zainteresowań zajmują bioszkła o działaniu antybakteryjnym.
AUTOR
Arkadiusz Gąsiński

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
Wróć
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności