Artykuły naukowe

Numer II 2021
Wykorzystanie wkładów ceramicznych w systemach rekuperacji ciepła

Streszczenie

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w salach wykładowych zwykle dostosowanych od strony technicznej do prezentowanych treści. Zainstalowane są systemy audiowizualne i nagłaśniające. Niestety w wielu przypadkach sale lekcyjne projektuje się pod kątem klimatyzacji i wentylacji, podobnie jak pomieszczenia biurowe. W efekcie, podczas zajęć, nawet w pomieszczeniach z klimatyzacją, warunki zmieniają się na tyle niekorzystnie, że zarówno nauczyciel, jak i uczniowie odczuwają dyskomfort. W pracy przeanalizowano zmiany temperatury, stężenia CO2, stężenia PM2,5 i wilgotności względnej w pomieszczeniu, w którym zyski ciepła od ludzi i urządzeń oraz zyski wilgoci przekraczają wartości projektowe. W pracy wykorzystano bezkanałowy rekuperator Respireco o pracy cyklicznej. Najpierw sprawdzono właściwości termodynamiczne samego rekuperatora, a następnie przetestowano go w wybranej polskiej szkole podstawowej. Wyniki pokazują, że tego typu rekuperatory są w stanie zapewnić prawidłowe warunki klimatyczne w salach wykładowych. Zastosowanie wentylacji mechanicznej z wykorzystaniem rekuperatora z ceramicznym odzyskiem ciepła spowodowało, że podczas zajęć stężenie CO2 w pomieszczeniu spadło o 50%. Stężenie PM2,5 utrzymywało się na poziomie trzykrotnie niższym niż w pomieszczeniu bez wentylacji mechanicznej. Należy zatem stwierdzić, że zastosowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją nie tylko obniża koszty ogrzewania, ale także znacząco poprawia jakość powietrza.

Słowa kluczowe: wentylacja, wentylacja mechaniczna z ceramicznym odzyskiem ciepła, zmiany środowiskowe, zapylenie, stężenie CO2, komfort

Summary

Classes are conducted in lecture rooms usually technically adapted to the content presented. Audio-visual and sound systems are installed. Unfortunately, in many cases, classrooms are designed for air conditioning and ventilation, just like offices. As a result, during classes, even in air-conditioned rooms, the conditions change so badly that both the teacher and the students feel discomfort. The study analyzed changes in temperature, CO2 concentration, PM2.5 concentration and relative humidity in a room where heat gains from people and devices as well as moisture gains exceed the design values. The work uses a channelless Respireco recuperator with cyclical operation. First, the thermodynamic properties of the recuperator itself were checked, and then it was tested in a selected Polish primary school. The results show that this type of recuperator is able to provide proper climatic conditions in lecture halls. The use of mechanical ventilation with the use of a recuperator with ceramic heat recovery resulted in the reduction of CO2 concentration in the room by 50% during the classes. The concentration of PM2.5 remained three times lower than in the room without mechanical ventilation. Therefore, it should be stated that the use of mechanical ventilation with recuperation not only reduces heating costs, but also significantly improves air quality.

Key words: ventilation, mechanical ventilation with ceramic heat recovery, environmental changes, dust, CO2 concentration, comfort

 

PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU DO POBRANIA
Autorzy
AUTOR
Andrzej Grzebielec

Pracownik Politechniki Warszawskiej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z energetyką.
AUTOR
Adam Szelągowski

Asystent w Zakładzie Chłodnictwa i Energetyki Budynku na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Główne zainteresowania to urządzenia adsorpcyjne wykorzystywane zarówno chłodnictwie, w energetyce jak i podczas magazynowania energii.
AUTOR
Krzysztof Bruzi

Właściciel firmy Stropex Sp.j. z Pleszewa. Firma zajmuje się produkcją energooszczędnych materiałów dla budownictwa.
Wróć
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności