Obowiązki autora

 1. Obowiązkiem autora jest przesyłanie do redakcji jedynie oryginalnych prac, nie zamieszczanych wcześniej w innych czasopismach oraz w materiałach z konferencji. Czasopismo nie toleruje zgłaszania tej samej publikacji jednocześnie do kilku czasopism.
 2. Autor oświadcza, że ma pełne prawo do zarządzania przesyłanymi materiałami.
 3. Artykuł powinien być przygotowany zgodnie z wytycznymi redakcji:
  •    Wytyczne dla autorów artykułów naukowych (PDF)
  •    Wytyczne dla autorów pozostałych artykułów (PDF).
 4. Artykuł powinien zawierać aktualny stan wiedzy z omawianej dziedziny. Prezentowany tekst, w tym w szczególności metodyka i wyniki badań, powinny być przedstawione w sposób jasny i czytelny pozwalający na ewentualne powtórzenie badań przez innego badacza.
 5. Jeśli przesłany do redakcji artykuł stanowi kontynuację wcześniej prezentowanych częściowych wyników badań, autor powinien umieścić w artykule stosowną informację na ten temat oraz poinformować o tym fakcie redakcję.
 6. Autor oświadcza, że wyniki badań umieszczone w artykule nie były fałszowanie lub manipulowane, oraz w uzasadnionych przypadkach, że badania wykonane były zgodnie z zasadami etycznymi oraz formalnymi, obowiązującymi w danej dziedzinie nauki (np. zgoda komisji bioetycznej).
 7. Autor powinien przechowywać źródłowe dane badawcze w celu ewentualnego udostępnienia ich na prośbę redakcji lub uprawnionych instytucji.
 8. Autor zgłaszający artykuł do redakcji ma obowiązek umieścić jako współautorów wszystkie osoby, które miały znaczący wkład w powstanie danej publikacji, tzn. koncepcji, założeń, metodyki i prowadzenia badań, interpretacji wyników, opracowania manuskryptu, wyszukiwania literatury. Publikacja powinna zawierać aktualną afiliację każdego z współautorów. Nietolerowane jest wymienianie w publikacji jako autora/współautora osoby, w ogóle nie uczestniczącej w przygotowywaniu publikacji, bądź też której udział był znikomy (tzn. guest authorship). Autor zgłaszający artykuł powinien ujawnić wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji oraz upewnić się, że wszyscy współautorzy godzą się na zgłoszenie artykułu do czasopisma oraz akceptują jego ostateczną wersję przed drukiem.
 9. W przypadku zaobserwowania przez autora istotnych błędów w przesłanej przez niego publikacji, powinien on poinformować o tym redakcję oraz niezwłocznie poprawić istniejące błędy bądź przygotować stosowne sprostowanie w tej sprawie.
 10. Autor powinien przekazać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (tzn. financial disclosure) oraz o ewentualnych konfliktach interesów, które mogą wiązać się z publikacją artykułu.
  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności