Zasady Etyczne (zgodne z COPE)

Szkło i Ceramika” jest recenzowanym czasopismem naukowym, które podlega zasadom etyki naukowej. Z tego względu czasopismo zobowiązane jest do podejmowania działań mających na celu przestrzeganie zasad etycznych w publikowanych artykułach. Dopuszcza do publikacji artykuły naukowe charakteryzujące się wysoką jakością, zapewnia najwyższe standardy redakcyjne oraz reaguje na wszelkie nieetyczne i nierzetelne postępowanie w nauce. Wszelkie wykryte przejawy nierzetelności naukowej i nieetycznego zachowania, będą odnotowywane i przekazywane odpowiednim organom (np. organizacjom zatrudniających autorów, towarzystwom naukowym, redakcjom innych czasopism). Wymagane jest by zasad etyki przestrzegać na każdym etapie redakcyjnym, co oznacza, że zasady te obowiązują autorów, redaktorów, recenzentów oraz wydawcę.

ETYKA WYDAWNICZA

  1. Zadaniem redaktora jest w pełni obiektywna i sprawiedliwa ocena zgłoszonego artykułu naukowego, bez dyskryminacji autorów ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne i geograficzne. Decyzje podjęte przez redaktora są podjęte całkowicie w oparciu o treść analizowanego artykułu, z uwzględnieniem jego oryginalności, wartości naukowej, jasności prezentowania zagadnień, ważności badań lub informacji dla środowiska naukowego i technicznego w danej dziedzinie.
  2. Wszystkie materiały dostarczone redaktorowi przez autorów traktowane są jako poufne i nie dzieli się on jakąkolwiek formą wiedzy z nich wynikającą z osobami niezaangażowanymi w proces bezpośredniej publikacji w ramach jednego numeru, jak również nie wykorzystuje ich do własnych celów bez pisemnej zgody autorów.
  3. Redaktor umożliwia publikację negatywnych wyników badań.
  4. W przypadku krytyki artykułu naukowego opublikowanej na łamach czasopisma, autorzy mają możliwość merytorycznej polemiki dotyczącej skrytykowanych fragmentów artykułu, również publikowanej w czasopiśmie.
  5. Redaktor i redakcja ściśle przestrzega prawnych wymogów związanych z przestrzeganiem praw autorskich (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83; Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

 

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI STWIERDZENIA NIEETYCZNYCH PRAKTYK ORAZ NIERZETELNOŚCI NAUKOWEJ AUTORA

Redakcja będzie przeciwdziałać występowaniu zjawisk takich jak ghostwriting i guest authorship, które są przejawem nierzetelności naukowej oraz powiadamiać o ich wystąpieniu odpowiednie podmioty.

  • ghostwriting – przypadek, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, ale jego udział – jako jednego z autorów – nie został ujawniony lub też nie wspomniano o roli tej osoby w podziękowaniach zamieszczonych w artykule.
  • guest authorship (honorary authorship) – przypadek, gdy dana osoba w ogóle nie uczestniczyła w przygotowywaniu publikacji bądź też jej udział był znikomy, a mimo to została wymieniona jako autor lub współautor artykułu.

W przypadku stwierdzenia możliwości wystąpienia nierzetelności naukowej bądź też nieetycznych praktyk w nadesłanym do redakcji artykule, redakcja w pierwszej kolejności zwróci się z prośbą do autorów pracy o ustosunkowanie się do stawianych im zarzutów. W przypadku potwierdzenia występowania nierzetelności naukowej bądź też zastosowania nieetycznych praktyk, redakcja ma prawo opublikować informację o wykrytej nierzetelności oraz powiadomić jednostkę, przy której autor jest afiliowany o zaistniałym fakcie.

  linia Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych wydarzeniach i artykułach? Zapisz się do newsletter.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Polityka prywatności